The integration/mapping of aspects is of paramount importance

Explain why although BOAT aims at separation of concerns, the integration/mapping of aspects is of paramount importance.

Use examples to illustrate. BOAT in reference to e-business. Create a PowerPoint presentation consisting of 8-10 slides, supported with credible references and corresponding in-text citations. References should be in APA format. Provide comprehensive speaker notes .

The integration/mapping of aspects is of paramount importance

Sample Solution

 

1. Min uppfattning är att Socialtjänstlagen är generellt sett en ramlag och som ger olika kommuner friheten att forma insatserna efter ortsbestämda villkor. Men man har, I och drug lagen, fÃ¥tt ett enormt stort ansvar som innebär skyldigheten att hjälpa människor att leva ett “normalt” liv utifrÃ¥n flera samhälleliga aspekter. Man har prescription andra ord helt enkelt skyldighet att hjälpa dem som behöver hjälp. Det som jag först fill märke till och tycker är nämnvärt är att paragraf 1 I socialtjänstlagen är av rättighetskaraktär. Kan inte jag, eller du, som invÃ¥nare I Gislaveds kommun eller I Tomelilla pÃ¥ nÃ¥got annat sätt sörja för vÃ¥ra egna behövligheter har vi rätt att fÃ¥ stöd, ekonomiskt och socialt bistÃ¥nd och kontinuerlig tillförsel I livet. Skulle man hindras denna rättighet kan man överklaga till domstol. Det är inte bara dem som arbetar inom “socialen” som beslutar utifrÃ¥n socialtjänstlagen, utan även praxis vägleder. Min uppfattning är att hela denna slack är skapad utifrÃ¥n ett välfärdsresonemang som försvarar människor och ger dem en skälig levnadsnivÃ¥. Det är liksom grundläggande fà The integration/mapping of aspects is of paramount importance ¶r hela vÃ¥rt samhälle. Samhällets socialtjänst skall understödja cave individuelles rätt till sysselsättning, ett stitch och skolunderbyggnad. Soc. eller socialen, som ocksÃ¥ mÃ¥nga kallar sanctum, skall kanalisera sig pÃ¥ att görs sig oberoende och förbättra och stärka individuella människors och gruppers egna resurser, och I arbetet skall man ta stor hänsyn till människans självbestämmanderätt, heder och integritet. Socialtjänsten ska vara bra för människor som behöver ekonomisk trygghet, likasÃ¥ social trygghet samt arbeta för att gynna jämlika levnadsvillkor och verksamt deltaga I samhällslivet. Om man läser föregÃ¥ende mening en gÃ¥ng till förstÃ¥r man cave som en ramlag, vilket medför att arbetet kan se olika ut I olika kommuner. Allt arbete, allt som socialtjänsten bidrar och arbetar efter är grundar sig I en demokratisk och solidarisk synsätt, vilket är stÃ¥ndpunkten och sanctum basala grunden till hela systemet. Socialtjänsten ska även känna till och vara insatt I de aktuella levnadsförhÃ¥llandena I kommunen, vara medications I samhällsplaneringen och hjälpa fram bra miljöer exempelvis genom att influera pÃ¥ olika beslut om bostadsomrÃ¥den. Miljön I samhället ska vara tillfredställa The integration/mapping of aspects is of paramount importance nde för horse shelter och ungdom, gamla och alla andra som behöver stöttning ifrÃ¥n samhällets sida som alltid ska vara företagsam I denna frÃ¥ga. De Ã¥tgärder socialtjänsten tar till skall vara av god kvalitet och individual skall vara tillgänglig och som även ska ha en användbar skolunderbyggnad och eller erfarenheter. För att uppnÃ¥ mÃ¥len I socialtjänstlagen arbetar kompetent individual sÃ¥som socionomer, psykologer, behandligsassistenter och socialpedagoger medications dessa frÃ¥gor. Man vill framförallt förebygga sociala issue hos individer och grupper. Ett, vad  The integration/mapping of aspects is of paramount importance vi definierar som socialt issue, kan vara allt ifrÃ¥n att hamna I ungdomsgäng, psykisk instabilitet, missbruk eller kanske familjegräl. Det finns ett samspel mellan individ, grupp och miljö. Sätts detta samspel I obalans skapa The integration/mapping of aspects is of paramount importance s sÃ¥ledes ett socialt issue. När det har uppstÃ¥tt gäller det, ur ett socialt behandlingsarbete perspektiv, att upptäcka nook, behandla cave och slutligen lösa problemet. För att kunna göra det arbetar man pÃ¥ olika plan: individ-och familjeinriktat, mellanhand när det gäller att finna utvägar för enskilda, social direktion och planläggning, social samverkan, och förändringsarbete av samhället. Det sociala arbetet innehÃ¥ller mycket pedagogik vilket I sig är ett enormt stort ämne, men det innebär tasteless annat att kunna motivera människor till utveckling. Man hjälper och ger stöd och rÃ¥dgivning till de människor som är utsatta pÃ¥ nÃ¥got sätt. Man vill kunna utveckla en individs eller en grupps egna resurser och insatser är att man alltid praktiskt arbetar prescription de involverade, exempelvis ger dem rÃ¥d, informerar pÃ¥ olika offentliga platser, har olika samtal som rör problemet, ger budgetrÃ¥dgivning, utreder familjefrÃ¥gor sÃ¥som reception eller kanske vÃ¥rdad av horse shelter, och ekonomiskt bistÃ¥nd. Alla dessa insatser är olika verktyg för att kunna uppfylla de mÃ¥l som anges I socialtjänstlagen. BistÃ¥nd ges till människor för att kunna tillfälligt hjälpa människor att ge ekonomisk trygg som I sin tur leder till jämlika levnadsvillkor I samhället. Som förälder kan man fÃ¥ rÃ¥dgivning till hur man hanterar ungdomar I tonÃ¥ren, vilket bidrar social trygghet, och som framför allt förebygger ytterligare sociala issue. Man stärker alltsÃ¥ och hjälper till att utveckla de egna resurserna hos en individ eller grupp. När man arbetar prescription individer sätter man upp vÃ¥rdplan som innehÃ¥ller syfte och mÃ¥lsättning medications behandling gemensamt drug klienten. Man arbetar alltid prescription respekt för individens självbestämmande och integritet. Han eller hon ska ha möjlighet att välja vilken structure av stöd man önskar. Det kan hända att andra organ I samhället mÃ¥ste blandas in I arbetet. Man följer vissa principer exempelvis frivillighet och självbestämmande som innebär att dessa är  The integration/mapping of aspects is of paramount importance vägledande I handläggningen och att klienten själv bestämmer om han eller hon vill ta emot en viss insats. Givetvis är inte socialtjänsten kravlös, men man försöker sÃ¥ lÃ¥ngt det gÃ¥r att respektera dessa tvÃ¥ principer. Man mÃ¥ste ha en helhetssyn I sina handlägganden vilket innebär att man inte bara ser till problemet, utan ocksÃ¥ att detta ses till förhÃ¥llandet till cave sociala miljön klienten switch I. Här brukar ofta andra organ I samhället komma in. MÃ¥nga har kanske samma issue men möjligheter att exempelvis fÃ¥ ett jobb eller en bostad är olika, som kanske visserligen hade löst ett visst issue, men att alla inte har samma förutsättningar till att fÃ¥ ett jobb eller bostad. Därför ser man alltid till en helhetssyn. Det finns mÃ¥nga andra principer exempelvis normaliserin The integration/mapping of aspects is of paramount importance g eller närhet. Man vill ju gärna inte bli stämplad I samhället eller kanske utpekad, och därför använder socialtjänsten principen om normalisering när man försöker uppfylla mÃ¥l. Jag gillar principen om närhet eftersom jag tror att arbetet effektiviseras enormt mycket när man delvis arbetar I klienternas trygga hemmiljö. Man gör en behandlingsplan som ska förklara behandlingsmetoderna och dess ändamÃ¥l. När man talar om allmänt inriktade insatser kan man sprida data till offentligheten pÃ¥ olika sätt om att det finns en socialtjänstverkamhet. Insatser som verkar strukturellt kan vara att man deltar I samhällsplanering. Som sagt är det ramlag vi följer vilket innebär att det ser olika ut I hela landet. Det är alltsÃ¥ socialtjänstens insatser I samhället som skall främja människor, stöd och rÃ¥dgivning I en mängd olika frÃ¥gor, socialt och ekonomiskt bistÃ¥nd. Socialtjänsten hjälper dem som har issue drug kanske relationer, I familjen, pÃ¥ jobbet, I skolan, missbruksproblem, sociala tvister, förmedla kontakt medications andra samhällsorgan, upplysa offentligheten I olika frÃ¥gor m.m. Allt är gott drug dessa insatser och de mÃ¥l som lagstiftningen satt upp. Men jag föredrar att blotta verkligheten som nook är. Jag lämnar ingenting oprövat I verkligheten. Om man granskar 1 kap 1 § inser man snart att socialtjänsten har nästan hand om alla sociala frÃ¥gor och vilken enorm mängd människor dem möter varje dag. Socialtjänsten mÃ¥ste inte bara hjälpa alla människor medications issue, utan ocksÃ¥ ständigt tillhandahÃ¥lla kommunmedlemmarna drug data. Är det dÃ¥ möjligt att samtliga ärenden hos socialtjänsten fÃ¥r ett gott resultat? Det tror jag verkligen inte! När en slack är sÃ¥ pass omfattande som denna ställs verkligen socialtjänstens arbete pÃ¥ sin spets, minst sagt. Det finns massvis prescription fall som uppmärksammats I media när människor blivit dÃ¥ligt behandlande av socialtjänsten. Jag tror inte det beror pÃ¥ lagstiftningen, utan hur socialtjänsten I vissa fall tolkar lagarna. Tänk burrow att ditt livsöde jongleras hos socialtjänsten, som det faktiskt gör p.g.a. deras ansvar, och att du mÃ¥ste förlita burrow pÃ¥ dem. Tänk dÃ¥ vilka konsekvenser det fÃ¥r om du fÃ¥r en felbehandling. Detta är bÃ¥de brist pÃ¥ lagstiftning och kunskap. Myndighetsoffer som stÃ¥r hjälplös har uppmärksammats I “kalla fakta” mÃ¥nga, mÃ¥nga gÃ¥nger och det beror flat annat pÃ¥ socialtjänstlagens ibland alltför tunga mÃ¥l: pensionärer som switch isolerat som samhället inte bryr sig om, unga standard som inte fÃ¥r behÃ¥lla sitt horse shelter p.g.a. deras Ã¥lder m.m. Ska jag vara helt ärlig tror jag inte pÃ¥ att alla som arbetar inom socialtjänsten strikt och plikttroget följer vad som stÃ¥r I socialtjänstlagen. Myndighetsoffer är konsekvenser av slarv ifrÃ¥n individual när det handlar om att sätta sig in en klients fall. MÃ¥len är allomfattande och pekar tydligt pÃ¥ vad socialtjänstlagen stÃ¥r nÃ¥gonstans. När man ser till missbruk inriktas lagen generellt till att reducera knarkandet, men helst avbryta det helt. Frivilligheten och rätt till självbestämmande ser jag som viktiga vägledningsprinciper I mÃ¥lsträvan. Man nämner inte ohälsa, men jag drar slutsatsen av att det som utgör upset för socialtjänstens mÃ¥l kan vara en bidragande effekt till ohälsa, och att detta skall förhindras? Alla insatser som görs skall vara av hög kvalitet, och att man ska fästa avseende vid etiska perspektiv, och ekonomisprincipen ska beaktas givetvis. Nu menar jag inte att det handlar om snÃ¥lhet, utan mera om största möjliga effekt pÃ¥ största möjliga antal. DÃ¥ har man rÃ¥d att hjälpa fler och fördjupat arbete. Allt som görs, alla insatser ska följa ett mÃ¥l. MÃ¥let poängteras mycket har jag märkt. Livskvaliteten ska nästan vara garanterad. Vad jag menar drug “garanterad” är att det ska finnas en social circumstance som är ordnad. Det eko>

Is this question part of your Assignment?

We can help

Our aim is to help you get A+ grades on your Coursework.

We handle assignments in a multiplicity of subject areas including Admission Essays, General Essays, Case Studies, Coursework, Dissertations, Editing, Research Papers, and Research proposals

Header Button Label: Get Started NowGet Started Header Button Label: View writing samplesView writing samples